Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. opdrachtnemer: Sijberden Sterk-t in Ontwikkeling, hierna te noemen Sijberden Sterk-t, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
2. opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
3. diensten: alle door Sijberden Sterk-t aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
4. coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coach-/ therapietraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Sijberden Sterk-t diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen Sijberden Sterk-t maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Sijberden Sterk-t uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. De door Sijberden Sterk-t gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sijberden Sterk-t is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Sijberden Sterk-t beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de Sijberden Sterk-t gesloten overeenkomsten leiden voor Sijberden Sterk-t tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Sijberden Sterk-t gehouden is de verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en bekwaamheid naar de maatstaven van het moment van nakomen van Sijberden Sterk-t verlangd kan worden. Sijberden Sterk-t zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sijberden Sterk-t het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sijberden Sterk-t aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sijberden Sterk-t worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sijberden Sterk-t zijn verstrekt, heeft Sijberden Sterk-t het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Sijberden Sterk-t is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat Sijberden Sterk-t is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sijberden Sterk-t kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sijberden Sterk-t zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sijberden Sterk-t de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Sijberden Sterk-t daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Sijberden Sterk-t niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Sijberden Sterk-t ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Sijberden Sterk-t houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Sijberden Sterk-t behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen per omgaande te geschieden, op een door Sijberden Sterk-t aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Sijberden Sterk-t gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vordering(en) gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Sijberden Sterk-t en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Sijberden Sterk-t onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter kwijting in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

Artikel 10. Incassokosten
In geval opdrachtgever in betalingsverzuim is met de volledige betaling van de door Sijberden Sterk-t aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan Sijberden Sterk-t buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Sijberden Sterk-t aanspraak op een bedrag gelijk aan de maximaal wettelijk toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Sijberden Sterk-t wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Sijberden Sterk-t aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaalde factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Sijberden Sterk-t aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met de verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sijberden Sterk-t
2. De aansprakelijkheid van Sijberden Sterk-t is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes opeenvolgende maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Sijberden Sterk-t of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Sijberden Sterk-t aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Sijberden Sterk-t afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Sijberden Sterk-t in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van Sijberden Sterk-t voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Sijberden Sterk-t heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Sijberden Sterk-t betaalde bedrag ter zake;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is Sijberden Sterk-t gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Sijberden Sterk-t, anders rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Sijberden Sterk-t gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van € 109,-. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, wordt hetzelfde tarief gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Sijberden Sterk-t wordt aan Sijberden Sterk-t toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Sijberden Sterk-t uitsluitend gebruiken voor de activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Sijberden Sterk-t en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Sijberden Sterk-t gevestigd is.

Laatst gewijzigd in juni 2024